info@is-mic.com

0(216) 519 4898

H) ULUSLARARASI DESTEKLER

1)  Horizon 2020

Programın Amacı :   HORİZON 2020 AB’de AR-GE kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefiyle, AB'de yürütülen tüm araştırma ve yenilik programlarının 2014-2020 yılları için bütüncül bir sistem altında toplamayı amaçlamaktadır. Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır.
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
  • Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
  • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar
Uygun Proje Konuları
  • Ar-Ge Çalışmaları
  • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
  • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
  • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
  • KOBİ projeleri

2) Avrupa Birliği Hibeleri


    Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır. 
    Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir. 

Ne Zaman Başvurulabilir?
AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde Proje Teklif Çağrıları yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.

Ne Kadar Para Talep Edilebilir?
KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.
Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

Ne Tür Projeler Destek Alabilir?
AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

KOBİ’lerin Desteklenmesi  
Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir.
• KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
• Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
• Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
• Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
• İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı
Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:
• Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
• Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
• Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
• Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması
Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:
• Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
• Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
• Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler
• Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
• Araştırma faaliyetleri
• Kırsal kalkınma faaliyetleri
• Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler

Projeler Nasıl Değerlendirilir?
   Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda Bağımsız Değerlendirme Komiteleri tarafından, Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.
   Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;
• Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
• Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.

Nasıl Başvurulabilir?
Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir. Kendisi uğraşamayacak kurumlara başvuru desteği vermeye devam ediyoruz.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin